Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (ang. Broadband Dielectric Spectroscopy) – technika przemienno-prądowa szczególnie użyteczna w badaniach właściwości fizycznych i elektrycznych materiałów niejednorodnych. Pozwala badać szeroką gamę zjawisk relaksacji i zjawisk transportu ładunku elektrycznego m.in. w dielektrykach (piezoelektrykach, piroelektrykach, ferroelektrykach) i półprzewodnikach. Ponadto umożliwia charakterystykę przemian fazowych zarówno w materiałach mono- jak i polikrystalicznych.

 

Wykaz urządzeń oraz aparatury pomiarowej:

 1. Aparatura pomiarowa działająca w oparciu o analizę odpowiedzi częstotliwościowej (ang. Frequency Response Analyser):
  • analizator Alpha-AN High Performance Frequency Analyzer firmy Novocontrol (zakres pomiarowy częstotliwości: od 10-4 Hz do 107 Hz)
  • układ regulacji temperatury Quatro cryosystem firmy Novocontrol (zakres pomiarowy temperatury: od -150oC do 400oC)
  • oprogramowanie WinDETA-ALL firmy Novocontrol
 2. Mierniki impedancji:
  • miernik LCR 4284A Agilent,
  • analizator impedancji HP4291B RF z linią koaksjalną BDS2230,
  • miernik LCR Agilent HP E4980A,
  • miernik HP E4991A,
  • miernik LRC GWINSTEK LRC-8110G
 3. Wzmacniacz prądowy 428 KEITHLEY,
 4. Detektor fazoczuły SR850 firmy Stanford,
 5. Układ do pomiaru właściwości piroelektrycznych materiałów ferroelektrycznych
  • elektrometr LCHR 6517A firmy Keithley,
  • automatyczny regulator temperatury,
  • oprogramowanie pomiarowe.
 6. Układ do pomiarów dylatometrycznych metodą pojemnościową
  • AH 2500A, 1 kHz Automatic Capacitance Bridge,
  • automatyczny regulator temperatury,
  • oprogramowanie pomiarowe.
 7. Układ do pomiaru właściwości elektrycznych/dielektrycznych pod naciskiem jedno/dwuosiowym (0-2000 bar) w zakresie temperatur od pokojowej do 600oC wraz z oprogramowaniem pomiarowym.
 8. Układ do pomiaru współczynnika Seebecka w zakresie temperatur od pokojowej do 500oC wraz z oprogramowaniem pomiarowym.
 9. Układ do pomiaru pętli histerezy dielektrycznej metodą napięciowo-prądową w zakresie temperatur od pokojowej do 500oC wraz z oprogramowaniem pomiarowym.
 10. Układ do pomiaru właściwości elektrostrykcyjnych materiałów ferroelektrycznych metodą quasi-statyczną (40 Hz – 200 Hz).
  • oscyloskop analogowy oraz cyfrowy,
  • generator funkcyjny HM 8131-z,
  • wzmacniacz Lock-in SR830 firmy Stanford,
  • wzmacniacz operacyjny Kepco BOP 1000M,
  • miliwoltomierze Metex  MXD 4660A,
  • układ Sawyera-Towera,
  • oprogramowanie pomiarowe
 11. Układ do pomiaru właściwości piezoelektrycznych materiałów ferroelektrycznych metodą rezonansu dynamicznego.
  • generator funkcyjny HM 8131-z,
  • regulator temperatury,
  • miliwoltomierz Agilent 3410A,
  • oprogramowanie pomiarowe
 12. Różnicowy kalorymetr skaningowy Firmy Netzch DSC 200 F3 Maia wraz z programem do akwizycji danych do badania właściwości termodynamicznych oraz dynamiki przemian fazowych w materiałach ferroelektrycznych.
 13. Mikroskop polaryzacyjny Nikon LV 100 POL z przystawką temperaturową LINKAM THMS600 (zakres temperatury od -160oC do 600oC) do badania przemian fazowych i struktury domenowej kryształów ferroelektrycznych.
 14. Układ do badań dielektrycznych pod obniżonym ciśnieniem oraz w kontrolowanej atmosferze gazowej (argon, azot, chlor) w zakresie temperatury od pokojowej do 600oC wraz z oprogramowaniem pomiarowym.
 15. Układ do pomiaru przewodnictwa cieplnego materiałów dielektrycznych metodą stanu ustalonego w zakresie temperatury od pokojowej do 600oC wraz z oprogramowaniem pomiarowym.
 16. Młyn planetarno-kulowy PM 100, firmy Retsch
 17. Wysokotemperaturowe piece (do 1300oC) do otrzymywania ceramik oraz hodowli monokryształów metodą „FLUX” wraz z oprogramowaniem pomiarowym.
 18. Wysokotemperaturowy piec (do 1300oC) do otrzymywania ceramik metodą „prasowania na gorąco” wraz z oprogramowaniem pomiarowym.
 19. Urządzenia do cięcia materiałów krystalicznych i ceramicznych oraz piły drutowe UNIPRESS-WS22.