Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych O instytucie

O instytucie

Historia Instytutu Nauk Technicznych (INT) sięga roku 1966 kiedy to w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał ogólnozawodowy kierunek techniczny, na którym kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych dla techników i zasadniczych szkół zawodowych odbywało się w ramach dwóch sekcji: elektrycznej i mechanicznej. W roku 1967 uruchomiono studia na kierunku Wychowanie Techniczne, na bazie których INT prowadzi aktualnie kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI).

INT kształci studentów w układzie dwustopniowym, tj. 3,5 letnie (inżynierskie) i 2 (1,5) letnie (magisterskie) zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. Ofertę edukacyjną poszerzają studia podyplomowe w zakresie: edukacja techniczna, mechatronika, nauczyciel praktycznej nauki zawodu oraz odnawialne źródła energii.

Absolwenci kierunku ETI w ramach studiów stacjonarnych I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Studenci mają do wyboru takie specjalności jak: informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji, mechatronika oraz technika z informatyką (nauczycielska).

Na 3 semestralnych studiach II stopnia (magisterskich) studenci mogą wybrać następujące specjalności: informatyka stosowana w technice, technologie internetowe i multimedialne, mechatronika oraz technika z informatyką (nauczycielska), nauczyciel przedmiotów zawodowych (nauczycielska).

W ramach studiów I stopnia w formie niestacjonarnej INT proponuje specjalność: mechatronika samochodowa (realizowana we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej), natomiast na studiach II stopnia (4 semestralnych) istnieje możliwość wyboru spośród 3 specjalności: informatyka stosowana w technice, technologie internetowe i multimedialne, mechatronika.

System i program kształcenia politechnicznego studentów sprzyja mobilności absolwentów na rynku pracy. Szczególne znaczenie mają kursy informatyczne (np. języki i techniki programowania, programy użytkowe, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania, sieci komputerowe), kursy o znaczeniu technologicznym (np. inżynieria wytwarzania, podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn) oraz przedmioty kierunkowe takie jak nauka o materiałach, mechanika, elektronika i mechatronika.

INT prowadzi również studia stacjonarne I (inżynierskie) i II (magisterskie) stopnia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa. W ramach studiów I stopnia studenci mogą wybrać specjalność bezpieczeństwo technologii informacyjnych lub bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych. Z kolei na 3 semestralnych studiach II stopnia możliwy jest wybór specjalności bezpieczeństwo pracy lub bezpieczeństwo techniczne.

Od roku akademickiego 2022/23 Instytut Nauk Technicznych proponuje również stacjonarne studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku Fizyka. Studenci mają do wyboru specjalność Fizyka z Informatyką (nauczycielska) lub Fizyka materii.

Absolwenci kierunków studiów prowadzonych w INT nie mają problemu z zatrudnieniem w różnych sektorach gospodarki a także mogą wybrać ścieżkę kariery naukowo badawczej w ramach studiów doktoranckich prowadzonych w renomowanych jednostkach naukowych, m.in. w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytecie Śląskim czy na Słowacji w Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze.

INT dysponuje szeroką bazą dydaktyczną, w tym laboratoriami, m.in.  mikroskopii (elektronowej i świetlnej), spektroskopii dielektrycznej i optycznej, oraz mechatroniki. Kształcenie studentów wspierane jest przez system praktyk realizowanych w zakładach produkcyjnych, szkołach jak również w jednostkach naukowo-badawczych, głównie na terenie województwa małopolskiego.

W obszarze działalności naukowej, ściśle związanej z dydaktyką pracownicy INT specjalizują się w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauki. Najliczniej reprezentowana jest inżynieria materiałowa, w ramach której w ostatnich latach odnotowano awanse naukowe na wszystkich poziomach (doktoraty, habilitacje, profesura). Pomimo technicznego profilu działalności naukowo-dydaktycznej INT swoją reprezentację mają również nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika, w zakresie dydaktyki przedmiotów technicznych i zawodowych oraz neurodydaktyki i laryngografii. Tak wzbogacona działalność naukowa pozwala na prowadzenie studiów ogólnotechnicznych (inżynierskich i magisterskich) z wyodrębnionymi wieloma specjalnościami – na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz praktycznym.

INT stwarza warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności przez naszych studentów również w ramach działalności „Studenckiego koła naukowego Inżynierii Materiałowej”. Udział w sesjach studenckiego koła naukowego jest okazją do nawiązania kontaktów z innymi środowiskami uniwersyteckimi.

Wymagania stawiane zarówno pracownikom INT, jak i studentom, a jednocześnie przyjazna i miła atmosfera połączona z życzliwością, chęcią pomocy i współpracy powodują, że absolwenci mile wspominają czas spędzony na studiach w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej.