Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > O studiach > EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

STUDIA I STOPNIA, 3,5-ROCZNE INŻYNIERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE.

Wybór specjalności po I roku:

– informatyka stosowana w technice

– inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji

– mechatronika

– technika z informatyką (nauczycielska)

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 25 osób.

 Terminy

 • rozpoczęcie rejestracji:
 • zakończenie rejestracji:
 • termin ogłoszenia listy przyjętych:
 • termin wpisu na listę studentów:

 

 

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna jest:

 • umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy technicznej i uzyskanie tytułu inżyniera;
 • stworzenie warunków do nabywania przez studentów nowoczesnej wiedzy i stosowania jej w praktycznym działaniu;
 • praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych;
 • kształtowanie umiejętności uczenia się, rozwijania własnych umiejętności, komunikowania z otoczeniem oraz pracy w zespole;
 • kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych i poczucia odpowiedzialności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia) ma podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie prostych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dziedzin.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych działaniach technicznych, działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno-informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci wszystkich specjalności nauczycielskich uzyskują również uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych oraz informatycznych w szkołach podstawowych.

 

STUDIA II STOPNIA, 1,5-ROCZNE LUB 2-LETNIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna jest:

 • umożliwienie studentom poszerzenia posiadanej wiedzy technicznej i uzyskanie tytułu magistra;
 • stworzenie warunków do nabywania przez studentów nowoczesnej wiedzy i stosowania jej w praktycznym działaniu;
 • praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych;
 • kształtowanie umiejętności uczenia się, rozwijania własnych umiejętności, komunikowania z otoczeniem oraz pracy w zespole;
 • kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych i poczucia odpowiedzialności.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia) ma poszerzoną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dziedzin.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych działaniach technicznych, działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, samorządowej i państwowej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu oraz w przypadku specjalności nauczycielskiej – uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach ponadpodstawowych.

 

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3,5 – letnie)

Specjalności
nauczycielskie:

 • technika z informatyką
nienauczycielskie:

 • technika z informatyką (nauczycielska)
 •  informatyka stosowana w technice
 • inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji
 • mechatronika

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Studia dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków informatycznych, matematycznych lub fizycznych (2-letnie) lub inżyniera (1,5-roczne)

Specjalności
nauczycielska:

 • technika z informatyką
 • nauczyciel przedmiotów
  zawodowych
nienauczycielskie:

 • informatyka stosowana w technice
 • technologie internetowe i multimedialne
 • mechatronika
STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie)

Specjalności
nauczycielska:
 • technika z informatyka

nienauczycielska:

 • informatyka stosowana w technice

 • inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji

 •  mechatronika samochodowa ( studia realizowane we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Limanowej)

 • mechatronika

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

(2-letnie) oraz (1,5-roczne) Studia dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków informatycznych, matematycznych lub fizycznych (2-letnie) lub inżyniera (1,5-roczne)

 

Specjalności
nauczycielska:
 • technika z informatyką
 • nauczyciel przedmiotów
  zawodowych

nienauczycielskie:

 •  informatyka stosowana w technice
 •  technologie internetowe i multimedialne
 • mechatronika