Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Prace dyplomowe > Obrona pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej

 

Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym


Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-41/2020 Rektora UP z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz zmianami tego zarządzenia zawartymi

 

Wprowadza się obowiązek przeprowadzania egzaminów dyplomowych (egzamin magisterski/egzamin licencjacki/egzamin inżynierski) przy wykorzystaniu urządzeń do porozumiewania się na odległość.

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor jednostki prowadzącej kształcenie może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Egzaminy dyplomowe w formie zdalnej odbywać się będą wyłącznie za pomocą usługi Microsoft Teams z wykorzystaniem adresów uczelnianej skrzynki e-mail.

 

Opis procesu dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz jej rejestracji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Proces zgłaszania pracy dyplomowej do obrony jest realizowany za pomocą aplikacji Dyplomowanie

 

Student przed odbiorem dyplomu przesyła lub składa osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z COS na spotkanie ) w terminie do 30 dni po terminie obrony dokumenty, o których mowa na stronie https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/

 

Procedura antyplagiatowa


Zgodnie Zarządzeniem Rektora Nr R/Z.0201-34/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. wszystkie prace dyplomowe składane w Uczelni są objęte procedurą antyplagiatową. Sprawdzanie prac odbywa się w Jednolitym Systemie Anyplagiatowym (JSA). prowadzonym przez MNiSW. Sprawdzaniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych.

  • Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-34/2019 – Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji w Narodowej w Krakowie,
  • Załącznik nr 1 do Procedury antyplagiatowej – Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej
  • Załącznik nr 2 do Procedury antyplagiatowej – Zawiadomienie
  • Załącznik nr 3 do Procedury antyplagiatowej – Odwołanie od decyzji

 

Załączniki do pobrania pod linkiem.

Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej z elektroniczną